Μενου
Καλάθι

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ AΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο,
τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο με τον οποίο να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας
αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των πληροφοριών
αυτών. H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

H ιστοσελίδα καιηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)Martha’sPharmacy(εφ’ εξής «Martha’sPharmacy»ή «Ιστότοπος») ως υπεύθυνος επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει εσάς, ως πρόσωπο το οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφ’ εξής το «Υποκείμενο») ότι, κατά την επίσκεψη
ή/και χρήση της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος, η επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών
δεδομένων (εφ’ εξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019(εφεξής ο «Νόμος») και του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «GDPR»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).


1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Ιστότοπος

Το Martha’s Pharmacy διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες
που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), κλπ. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από τοΥποκείμενο ενέργειας. Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί το Martha’s Pharmacyγια οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο Martha’s Pharmacy ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.


2. Χρήση του Ιστότοπου από ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του Κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών
απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν μέσω του Ιστότοπου προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητάμε από
τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων
Το Martha’s Pharmacyή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία, ενεργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά
δεδομένα του Υποκειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα και αποκλειστικά για τους κάτωθι
σκοπούς:

1. Για την εγγραφή του Υποκειμένου ως χρήστη στο e-shop, προκειμένου το Martha’s Pharmacy να δώσει στο Υποκείμενο πρόσβαση στις διάφορες
λειτουργίες του e-shop, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα λόγω της ιδιότητάς του ως εγγεγραμμένου χρήστη.
2. Για την καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των συναλλαγών του Martha’s Pharmacy, δηλαδή για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την πληρωμή των
προϊόντων και την αποστολή τους στους πελάτες-Υποκείμενα.
3. Για την επικοινωνία του Martha’s Pharmacy με το Υποκείμενο για την εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει αποστείλει μέσω της φόρμας
επικοινωνίας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επικοινωνία»ή/και μέσω των λοιπών
διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram,YouTube). Σε περίπτωση που το Υποκείμενο επιλέξει να
επικοινωνήσει με το Martha’s Pharmacy χρησιμοποιώντας την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχει δεν θα
αποθηκευτεί από αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς την συγκατάθεση του, ούτε θα μεταβιβαστεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα
επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα που θα σταλούν, προστατεύονται από το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer
Security), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές του Martha’s Pharmacy.
4. Για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για σκοπούς προώθησης και προβολής των υπηρεσιών του φαρμακείου και των προϊόντων του
ηλεκτρονικού καταστήματος, κατόπιν της παροχής ρητής συγκατάθεσης του Υποκειμένου.
5. Για την οικονομική εκκαθάριση της εμπορικής συναλλαγής μέσω του Skroutz.gr, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο Martha’s Pharmacy και
πραγματοποιήσετε αγορά στον Ιστότοπο.
6. Για την ανάλυση της χρηστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων του Martha’s Pharmacy και την βελτίωση των υπηρεσιών του. Όταν εισέρχεται
στον Ιστότοπο το Υποκείμενο, το Martha’s Pharmacy συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα περιήγησής του για σκοπούς ανάλυσης (π.χ.
παρακολούθηση επισκεψιμότητας), και για στατιστικούς σκοπούς (Τύπος Browser, Λειτουργικό Σύστημα, Internet Protocol Addresses (IP)),
προκείμενου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο τα Υποκείμενα αλληλοεπιδρούν με τον Ιστότοπο και να τον βελτιώσει προς την αντίστοιχη
κατεύθυνση. Επιπλέον, για τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, το Martha’s Pharmacy χρησιμοποιεί την υπηρεσία
Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί επίσης με cookies μέσω του Skroutz.gr. To Martha’s Pharmacy συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως
αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα
απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.4. Χρόνος τήρησης των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της
συλλογής και επεξεργασίας τους (βλ. παράγραφο υπ’ αριθμόν 3) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη
των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Martha’s Pharmacy και του πελάτη, και διαγράφονται-καταστρέφονται με ασφαλή
τρόπο μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία,όπως λ.χ. σε περίπτωση
ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης πράξης, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κλπ.5. Ασφάλεια των δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Martha’s Pharmacyδιεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Το Martha’s
Pharmacy λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.6. Παραβιάσεις δεδομένων
Το Martha’s Pharmacyδεσμεύεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων αυτού του Ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα
επεξεργασίας δεδομένων θα ενημερώσουμε τα Υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.7. Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι το Martha’s Pharmacyκαθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του. Το Martha’s Pharmacyεγγυάται ότι
δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή διάθεση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το
δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή
απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να
υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.8. Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Martha’sPharmacy
Το Martha’s Pharmacyχρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. προμηθευτές, παρόχουςwebhosting, μεταφορικές εταιρίες, νομικούς συμβούλους και
λογιστές) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν το
Martha’s Pharmacy κάνει χρήση μια εξωτερικής εταιρίας ή συνεργάτη, χρησιμοποιεί συμβατικές δεσμεύσεις και άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσει ότι τα
προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.9. Χρήση Cookies
Το Martha’s Pharmacyχρησιμοποιεί cookies αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες του Ιστότοπου. Περαιτέρω, προκειμένου να αναλύσει την συμπεριφορά των επισκεπτών,
να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις, και να συγκεντρώσει πληροφορίες για το Υποκείμενο. Χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για
την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων, ώστε ο Ιστότοπος να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του κάθε Υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, ο
Ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του Υποκειμένου (όπως προτιμήσεις απεικόνισης, γλώσσα κλπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε το
Υποκείμενο να μην χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεται το Martha’s Pharmacy, εκτός εάν το επιθυμεί. Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε, δείτε την Πολιτική Cookies.10. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων
Οποιαδήποτε διασύνδεση του Ιστότοπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν
συνεπάγεται την εκ μέρους του Martha’s Pharmacyανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την
προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.11. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και  Διαγραφής
Σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 15-18, 20-21 GDPR) το Υποκείμενο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,
φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Martha’s
Pharmacy info@marthaspharmacy.gr από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό e-mail, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.12. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα κάτωθι στοιχεία: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήραhttps://www.dpa.gr/polites/katagelia_stin_arxi
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 6475628
E-mail: complaints@dpa.gr
Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, το Υποκείμενο
πρέπει τακτικά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει για τυχόν αλλαγές.

Τελευταία ενημέρωση: 16.09.2022